Oncologisch Handzorg

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat kan te maken krijgen met bijwerkingen. Dit komt omdat de behandeling niet alleen invloed heeft op de kankercellen, maar ook op uw gezonde cellen. Vaak wordt gezien dat bij behandelingen met chemotherapie of doelgerichte therapie bijwerkingen optreden aan de nagels en/ of huid van de handen. Het is niet te voorspellen welke bijwerkingen bij u optreden, ook niet wanneer en hoe erg de bijwerkingen zijn. Dit is per persoon verschillend. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: hand voet syndroom, pigmentverkleuringen, ontstekingen rond de nagels, loslaten van de nagels, droge/dunne huid ect.

Tijdens de behandeling (chemo/doelgerichte therapie etc) bent u extra gevoelig voor infecties daarom is het doel van oncologisch handzorg om de handen en nagels van u in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Dit om mogelijke bijwerkingen te kunnen uitstellen, verzachten en of stabiel proberen te houden, om ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven doen zoals u dat gewend bent. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van u ondersteund. Deze vorm van handzorg wordt altijd verleend in afstemming en met toestemming van het oncologisch behandelteam.

Voor de start van de behandeling vindt er altijd een screening en inspectie van de huid en nagels plaats met het daarbij behorende behandelplan welke na overleg met het oncologisch behandelteam wordt uitgevoerd.

Een OHV® is zich bewust van de implicaties van de ziekte kanker en de behandelingen ervan, zodat zij een veilig en doelmatig handzorgtraject in kunnen zetten in afstemming met de behandelend specialist/oncologisch verpleegkundige of huisarts. Dit houdt dus in dat de OHV®er  is opgeleid om de handen te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen en de handen te verzorgen en dit alles in overleg met het oncologisch behandelteam.

Het is daarom van uiterst belang dat u mij als OHV® laat weten of u onder behandeling bent. Iemand die onder behandeling van kanker is mag namelijk niet zonder meer een handzorgtraject of andere cosmetische handzorg behandeling ondergaan. Een OHV® zal altijd overleg plegen met uw medisch specialist, na uw toestemming. De lichamelijke weerstand kan in een bepaalde periode van de behandeling namelijk laag zijn. Voor de handzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo’n periode zich voordoet, omdat tijdens deze periode bepaalde handelingen niet verricht mogen worden. Goede communicatie is daarom van groot belang, zowel met u als met het team en ondersteunende zorgverleners.

Preventieve screening

Tijdens de behandeling bent u extra gevoelig voor infecties. Als de huid en nagels voor de start van de behandeling in optimale conditie verkeren of worden gebracht kan de OHV® de bijwerkingen mogelijk uitstellen, verzachten en/ of stabiel proberen te houden.

Daarom is het van belang voordat u een behandeling ondergaat om ongeveer tien dagen ervoor naar een OHV® te gaan. De OHV® zal een screening en inspectie van de huid en nagels uitvoeren.

Bij dit onderzoek worden de handen gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en handproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmel- en bacteriële infecties of nagelaandoeningen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling. De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie.

Daarnaast wordt er een behandelplan opgesteld en dient u samen met de OHV® ervoor te zorgen dat de huid en nagels in optimale conditie worden gebracht en gehouden waarbij u deze adviezen goed dient op te volgen.

Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een OHV® kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Reeds onder behandeling

Als u al reeds onder behandeling bent, is het nog steeds van belang dat de handen en nagels in goede conditie verkeren. Ook dan is het advies net als bij de preventieve zorg om naar een OHV® te gaan. Het kan zijn dat u (nog) geen klachten heeft of al wel klachten heeft, dat maakt geen verschil. De screening en inspectie zal op dat moment ook uitgevoerd worden en het behandelplan wordt opgesteld, dit naar gelang de staat van uw handen en nagels waarin die op dat moment verkeren. De behandelingen worden ook hier pas na overleg met het oncologisch behandelteam uitgevoerd. En de adviezen dienen goed te worden opgevolgd.

Ook hier geldt dat veranderingen indicatie kunnen zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een OHV® kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.oncohand.nl ,

https://www.oncovoet.nl ,

https://verwijsgidskanker.nl ,

https://iknl.nl

 

Een OHV® is een ervaren en gediplomeerde handzorgprofessional. Zoals afgesproken met het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) volgt iedere OHV® jaarlijks een verplichte nascholing. OHV® die niet aan hun jaarlijkse verplichtingen voldoen mogen zichzelf geen OHV® meer noemen, de afkorting OHV® is een vastgelegd merk en staat onder strikt toezicht.